னித்ய பாராயண ஶ்லோகாஃ

ப்ரபாத ஶ்லோகம்
கராக்ரே வஸதே லக்ஷ்மீஃ கரமத்யே ஸரஸ்வதீ |
கரமூலே ஸ்திதா கௌரீ ப்ரபாதே கரதர்ஶனம் ||

ப்ரபாத பூமி ஶ்லோகம்
ஸமுத்ர வஸனே தேவீ பர்வத ஸ்தன மம்டலே |
விஷ்ணுபத்னி னமஸ்துப்யம், பாதஸ்பர்ஶம் க்ஷமஸ்வமே ||

ஸூர்யோதய ஶ்லோகம்
ப்ரஹ்மஸ்வரூப முதயே மத்யாஹ்னேது மஹேஶ்வரம் |
ஸாஹம் த்யாயேத்ஸதா விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம்ச திவாகரம் ||

ஸ்னான ஶ்லோகம்
கம்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரீ ஸரஸ்வதீ
னர்மதே ஸிம்து காவேரீ ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதிம் குரு ||

பஸ்ம தாரண ஶ்லோகம்
ஶ்ரீகரம் ச பவித்ரம் ச ஶோக னிவாரணம் |
லோகே வஶீகரம் பும்ஸாம் பஸ்மம் த்ர்யைலோக்ய பாவனம் ||

போஜன பூர்வ ஶ்லோகம்
ப்ரஹ்மார்பணம் ப்ரஹ்ம ஹவிஃ ப்ரஹ்மாக்னௌ ப்ரஹ்மணாஹுதம் |
ப்ரஹ்மைவ தேன கம்தவ்யம் ப்ரஹ்ம கர்ம ஸமாதினஃ ||

அஹம் வைஶ்வானரோ பூத்வா ப்ராணினாம் தேஹ-மாஶ்ரிதஃ |
ப்ராணாபான ஸமாயுக்தஃ பசாம்யன்னம் சதுர்விதம் ||

த்வதீயம் வஸ்து கோவிம்த துப்யமேவ ஸமர்பயே |
க்றுஹாண ஸுமுகோ பூத்வா ப்ரஸீத பரமேஶ்வர ||

போஜனானம்தர ஶ்லோகம்
அகஸ்த்யம் வைனதேயம் ச ஶமீம் ச படபாலனம் |
ஆஹார பரிணாமார்தம் ஸ்மராமி ச வ்றுகோதரம் ||

ஸம்த்யா தீப தர்ஶன ஶ்லோகம்
தீபம் ஜ்யோதி பரப்ரஹ்ம தீபம் ஸர்வதமோபஹம் |
தீபேன ஸாத்யதே ஸர்வம் ஸம்த்யா தீபம் னமோ‌உஸ்துதே ||

னித்ரா ஶ்லோகம்
ராமம் ஸ்கம்தம் ஹனுமன்தம் வைனதேயம் வ்றுகோதரம் |
ஶயனே யஃ ஸ்மரேன்னித்யம் துஸ்வப்ன-ஸ்தஸ்யனஶ்யதி ||

கார்ய ப்ராரம்ப ஶ்லோகம்
வக்ரதுண்ட மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரபஃ |
னிர்விக்னம் குரு மே தேவ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா ||

காயத்ரி மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புஸ்ஸுவஃ | தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் |
பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் ||

ஹனும ஸ்தோத்ரம்
மனோஜவம் மாருத துல்யவேகம் ஜிதேன்த்ரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் |
வாதாத்மஜம் வானரயூத முக்யம் ஶ்ரீராமதூதம் ஶிரஸா னமாமி ||

புத்திர்பலம் யஶொதைர்யம் னிர்பயத்வ-மரோகதா |
அஜாட்யம் வாக்படுத்வம் ச ஹனுமத்-ஸ்மரணாத்-பவேத் ||

ஶ்ரீராம ஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதீ ரமே ராமே மனோரமே
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராம னாம வரானனே

கணேஶ ஸ்தோத்ரம்
ஶுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஶாம்தயே ||
அகஜானன பத்மார்கம் கஜானன மஹர்னிஶம் |
அனேகதம்தம் பக்தானா-மேகதம்த-முபாஸ்மஹே ||

ஶிவ ஸ்தோத்ரம்
த்ர்யம்’பகம் யஜாமஹே ஸுன்திம் பு’ஷ்டிவர்த’னம் |
ர்வாருகமி’ பம்த’னான்-ம்றுத்யோ’ர்-முக்ஷீ மா‌உம்றுதா”த் ||

குரு ஶ்லோகம்
குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணுஃ குருர்தேவோ மஹேஶ்வரஃ |
குருஃ ஸாக்ஷாத் பரப்ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே னமஃ ||

ஸரஸ்வதீ ஶ்லோகம்
ஸரஸ்வதீ னமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணீ |
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர்பவது மே ஸதா ||

யா கும்தேம்து துஷார ஹார தவளா, யா ஶுப்ர வஸ்த்ராவ்றுதா |
யா வீணா வரதம்ட மம்டித கரா, யா ஶ்வேத பத்மாஸனா |
யா ப்ரஹ்மாச்யுத ஶம்கர ப்ரப்றுதிபிர்-தேவைஃ ஸதா பூஜிதா |
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ னிஶ்ஶேஷஜாட்யாபஹா |

லக்ஷ்மீ ஶ்லோகம்
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ர ராஜ தனயாம் ஶ்ரீரம்க தாமேஶ்வரீம் |
தாஸீபூத ஸமஸ்த தேவ வனிதாம் லோகைக தீபாம்குராம் |
ஶ்ரீமன்மம்த கடாக்ஷ லப்த விபவ ப்ரஹ்மேம்த்ர கம்காதராம் |
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பினீம் ஸரஸிஜாம் வம்தே முகும்தப்ரியாம் ||

வேம்கடேஶ்வர ஶ்லோகம்
ஶ்ரியஃ காம்தாய கள்யாணனிதயே னிதயே‌உர்தினாம் |
ஶ்ரீ வேம்கட னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் ||

தேவீ ஶ்லோகம்
ஸர்வ மம்கல மாம்கல்யே ஶிவே ஸர்வார்த ஸாதிகே |
ஶரண்யே த்ர்யம்பகே தேவி னாராயணி னமோஸ்துதே ||

தக்ஷிணாமூர்தி ஶ்லோகம்
குரவே ஸர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் |
னிதயே ஸர்வவித்யானாம் தக்ஷிணாமூர்தயே னமஃ ||

அபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்
அபராத ஸஹஸ்ராணி, க்ரியம்தே‌உஹர்னிஶம் மயா |
தாஸோ‌உய மிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ||

கரசரண க்றுதம் வா கர்ம வாக்காயஜம் வா
ஶ்ரவண னயனஜம் வா மானஸம் வாபராதம் |
விஹித மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்தே ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||

காயேன வாசா மனஸேம்த்ரியைர்வா
புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத் |
கரோமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ||

பௌத்த ப்ரார்தன
புத்தம் ஶரணம் கச்சாமி
தர்மம் ஶரணம் கச்சாமி
ஸம்கம் ஶரணம் கச்சாமி

ஶாம்தி மம்த்ரம்
அஸதோமா ஸத்கமயா |
தமஸோமா ஜ்யோதிர்கமயா |
ம்றுத்யோர்மா அம்றுதம்கமயா |
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ

ஸர்வே பவன்து ஸுகினஃ ஸர்வே ஸன்து னிராமயாஃ |
ஸர்வே பத்ராணி பஶ்யன்து மா கஶ்சித்துஃக பாக்பவேத் ||

ஓம் ஹ னா’வவது |  னௌ’ புனக்து | ஹ வீர்யம்’ கரவாவஹை |
தேஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

விஶேஷ மம்த்ராஃ
பம்சாக்ஷரி – ஓம் னமஶ்ஶிவாய
அஷ்டாக்ஷரி – ஓம் னமோ னாராயணாய
த்வாதஶாக்ஷரி – ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய