மம்த்ர புஷ்பம்

யோ’‌உபாம் புஷ்பம் வேத’ புஷ்ப’வான் ப்ரஜாவா”ன் பஶுமான் ப’வதி | ம்த்ரமா வா பாம் புஷ்பம்” | புஷ்ப’வான் ப்ரஜாவா”ன் பஶுமான் ப’வதி | ய வம் வேத’ | யோ‌உபாமாயத’னம் வேத’ | யதன’வான் பவதி |

க்னிர்வா பாமாயத’னம் | யத’னவான் பவதி | யோ”க்னேராயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ஆபோவா க்னேராயத’னம் | யத’னவான் பவதி | ய வம் வேத’ | யோ’‌உபாமாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி |

வாயுர்வா பாமாயத’னம் | யத’னவான் பவதி | யோ வாயோராயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ஆபோ வை வாயோராயத’னம் | யத’னவான் பவதி | ய வம் வேத’ | யோ’‌உபாமாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி |

ஸௌ வை தப’ன்னபாமாயத’னம் யத’னவான் பவதி | யோ’‌உமுஷ்யதப’த யத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ஆபோ’ வா முஷ்யதப’த யத’னம் |ஆயத’னவான் பவதி | ய ஏவம் வேத’ | யோ’‌உபாமாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி |

ம்த்ரமா வா பாமாயத’னம் | யத’னவான் பவதி | யஃ ம்த்ரம’ஸ யத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ஆபோ வை ம்த்ரம’ஸ யத’ம் | யத’னவான் பவதி | ய ஏவம் வேத’ | யோ’‌உபாமாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி |

னக்ஷ்த்ர’த்ராணி வா பாமாயத’ம் | யத’னவான் பவதி | யோ னக்ஷ்த்ர’த்ராணாமாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ஆபோவை னக்ஷ’த்ராணாமாயத’ம் | யத’னவான் பவதி | ய வம் வேத’ | யோ’‌உபாமாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி |

ர்ஜன்யோ வா பாமாயத’னம் | யத’னவான் பவதி | யஃ ர்ஜன்ய’ஸ்யாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ஆபோ வை பர்ஜன்யஸ்யாயத’ம் | யத’னவான் பவதி | ய வம் வேத’ | யோ’‌உபாமாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி |

ம்த்ஸரோ வா பாமாயத’ம் | யத’னவான் பவதி | யஃ ஸம்’வத்ஸஸ்யாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ஆபோ வை ஸம்’வத்ஸஸ்யாயத’னம் வேத’ | யத’னவான் பவதி | ய ஏவம் வேத’ | யோ”‌உப்ஸு னாவம் ப்ரதி’ஷ்டிதாம் வேத’ | ப்ரத்யேவ தி’ஷ்டதி |

ஓம் ராஜாதிராஜாய’ ப்ரஹ்ய ஸாஹினே” | னமோ’ யம் வை”ஶ்ரணாய’ குர்மஹே | ஸ மே காமான் கா காமா’ மஹ்யம்” | காமேஶ்வரோ வை”ஶ்ரணோ த’தாது | குபேராய’ வைஶ்ரணாய’ | ஹாராஜா னமஃ’ |

ஓம்” தத்ப்ரஹ்ம | ஓம்” தத்வாயுஃ | ஓம்” ததாத்மா |
ஓம்” தத்ஸத்யம் | ஓம்” தத்ஸர்வம்” | ஓம்” தத்-புரோர்னமஃ ||

அம்தஶ்சரதி பூதேஷு குஹாயாம் விஶ்வமூர்திஷு
த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வ-மிம்த்ரஸ்த்வக்‍ம்
ருத்ரஸ்த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்ரஹ்மத்வம்’ ப்ரஜாபதிஃ |
த்வம் ததாப ஆபோ ஜ்யோதீரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்ஸுவரோம் |

ஈஶானஸ்ஸர்வ வித்யானாமீஶ்வர ஸ்ஸர்வபூதானாம்
ப்ரஹ்மாதிபதிர்-ப்ரஹ்மணோ‌உதிபதிர்-ப்ரஹ்மா ஶிவோ மே அஸ்து ஸதா ஶிவோம் |

தத்விஷ்னோஃ பரமம் பதக்‍ம் ஸதா பஶ்யம்தி
ஸூரயஃ திவீவசக்ஷு ராததம் தத்வி ப்ராஸோ
விபஸ்யவோ ஜாக்றுஹான் ஸத்ஸமிம்ததே
தத்விஷ்னோர்ய-த்பரமம் பதம் |

றுதக்‍ம் த்யம் ப’ரம் ப்ரஹ்ம புருஷம்’ க்றுஷ்ணபிம்க’லம் |
ர்த்வரே’தம் வி’ரூபா’க்ஷம் விஶ்வரூ’பா வை னமோ னமஃ’ ||

ஓம் னாராணாய’ வித்மஹே’ வாஸுதேவாய’ தீமஹி |
தன்னோ’ விஷ்ணுஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’